slide4 slide2 slide3

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

          มุ่งที่จะกระทำการทุกอย่างด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่ดีกว่าเสมอ ด้วยการศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิม และเหมาะสม กับสถานการณ์ ด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่าเราสามารถทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้และพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ อันเป็นความพยายามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่จะต้องพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน

 

ยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ

          มุ่งที่จะผลิตสินค้าและให้บริการ โดยคำนึง ถึงความพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ด้วยพื้นฐาน ความเชื่อที่ว่า ลูกค้ายินดีจ่ายเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเสมอการ ปรับปรุงใดๆ ก็ตามจะไม่มีคุณค่าเลย หากไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้า จึงให้ความสำคัญ กับคุณภาพในทุกขั้นตอน การผลิตสินค้านับตั้งแต่การ คัดเลือกวัตถุดิบ การเอาใจใส่ในกระบวนการผลิตต่างๆ จนกระทั่งเป็นสินค้าสำเร็จรูป ตลอดจนการให้บริการที่ดี แก่ลูกค้าทั้งบริการก่อนการขาย ระหว่างการขาย และหลังการขาย ส่งมอบสินค้าตรงตามกำหนดเวลา เพื่อสนองตอบต่อความพึงพอใจของลูกค้าให้มากที่สุด

 

เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร

          ให้ความสำคัญแก่พนักงานทุกระดับ และทุกคนด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่า พนักงานที่ดีมี คุณภาพ จะนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร จึงมุ่งเน้นสรรหาคัดเลือกพนักงานที่จะมา ร่วมงานกับบริษัทอย่างพิถีพิถัน ดูแลให้มีสวัสดิการ ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม พัฒนา และฝึกอบรม พนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริม ให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี มีสุขอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์แก่ พนักงานบริษัท และสังคมโดยรวม ตั้งมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

 

ตั้งมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

          มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นวิถีทางการดำเนินธุรกิจ ที่ดีด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่าคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจจะช่วย ให้สังคมสงบสุขประเทศชาติมั่นคงเจริญก้าวหน้า ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตและเจริญรุ่งเรืองอย่างถาวร โดยจะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และยุติธรรม ต่อบุคคลทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม อาทิ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง พนักงาน รัฐบาล ชุมชน และสังคม เป็นต้น

 

ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

          ให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะธุรกิจเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมการเปลี่ยนแปลง ของสังคมย่อมกระทบต่อธุรกิจด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนา ควบคู่กันไปเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน ถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในอันที่จะมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคม สิ่งแวดล้อม โดยมีการรับ และการให้อย่างสมดุล