slide4 slide2 slide3

กิจกรรม

บริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ แก่โรงเรียนวัดแจงร้อน เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ

บริษัท ยูโร-กราฟิคส์ (88) จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งในกระบวนการพัฒนาความรู้ของเยาวชนจำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

 

ดังนั้นบริษัทจึงได้มอบอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ แก่โรงเรียนวัดแจงร้อน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเยาวชนในทางที่ดี ตลอดจนเติบโตเป็นคนดีในสังคม และตอบแทนคุณผืนแผ่นดินไทยต่อไป