slide4 slide2 slide3

ข่าวสาร

ความหมายและความสำคัญของสื่อสิ่งพิมพ์

 “สื่อสิ่งพิมพ์” มีความหมายว่า “สิ่งที่พิมพ์ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแผ่นกระดาษหรือวัตถุใดๆ ด้วยวิธีการต่างๆ อันเกิดเป็นชิ้นงานที่มีลักษณะเหมือน ต้นฉบับขึ้นหลายสำเนาในปริมาณมากเพื่อเป็นสิ่งที่ทำการติดต่อ หรือชักนำให้ผู้อื่นได้เห็นหรือทราบ ข้อความต่างๆ”

Read more...

งานพิมพ์หรือพิมพ์งานสำคัญอย่างไร?

สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อที่เราสัมผัสอยู่แทบทุกวัน ที่พบเห็นบ่อยๆ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว แผ่นโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัท ห้างร้านต่างๆ ของใช้ในสำนักงาน ถ้าท่านทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจซื้อขายสินค้าหรือบริการ ล้วนต้องเกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์แทบทั้งสิ้น 

Read more...

มาตรฐานขนาดของกระดาษ

 เนื่องจากมีการใช้กระดาษกันอย่างกว้างขวาง จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรฐานของขนาดกระดาษขึ้นนอกเหนือจากการกำหนดมาตรฐาน

ด้านอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อสะดวกต่อการใช้งานและการสื่อสารกัน ตลอดจนการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน

Read more...

อนาคตของสื่อสิ่งพิมพ์ จะอยู่หรือจะไป

สองสามปีที่ผ่านมา มีแต่ข่าวและคนพูดถึงว่า ธุรกิจหนังสือพิมพ์ นิตยสารอาจจะกลืนหายไป หรือบทบาทผู้อ่านต่อสื่อสิ่งพิมพ์จะลดน้อยลง และจะย้ายมาที่สื่อออนไลน์มากขึ้น

Read more...

การผลิตสื่อส่งพิมพ์

     สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการจดหมายเหตุหลายรูปแบบ เช่น การจัดประชุมสัมมนา แสดงนิทรรศการ ทัศนศึกษา ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ในบรรดากิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เป็นวิธีการที่นำมาใช้มากที่สุด เพราะสามารถสื่อสารไปสู่สาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read more...