slide4 slide2 slide3

ข่าวสาร

งานพิมพ์หรือพิมพ์งานสำคัญอย่างไร?

     สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อที่เราสัมผัสอยู่แทบทุกวัน ที่พบเห็นบ่อยๆ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว แผ่นโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัท ห้างร้านต่างๆ ของใช้ในสำนักงาน ถ้าท่านทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจซื้อขายสินค้าหรือบริการ ล้วนต้องเกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์แทบทั้งสิ้น ทั้งพิมพ์กระดาษ พิมพ์ซองจดหมาย พิมพ์แบบฟอร์มของบริษัท พิมพ์นามบัตร ไปจนถึงพิมพ์บรรจุภัณฑ์สินค้าของบริษัท เช่น พิมพ์ฉลาก พิมพ์สติ๊กเกอร์ ฯลฯ

Read more...

จากอดีตสู่ปัจจุบันกับสื่อสิ่งพิมพ์ | ประวัติการพิมพ์

มีหลักฐานยืนยันว่า จุดเริ่มต้นครั้งสำคัญจริงๆ ของสื่อสิ่งพิมพ์ เกิดในประเทศจีน ราวศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาลในสมัยราชวงศ์ฮั่น ได้ปรากฎในรูปแบบของตราประทับ ที่ใช้ตัวอักษรเป็นองค์ประกอบหลัก

Read more...

การออกแบบ (Design)

        การออกแบบ หมายถึงอะไรนั้น ขอยกตัวอย่างคนที่เคยคิดและเขียนบอกเอาไว้แล้วเช่น โกฟ (Gove, 1965::165) เค้าบอกไว้ว่า การออกแบบเป็นการจัดแต่งองค์ประกอบมูลฐานในการสร้างงานศิลปกรรม เครื่องจักร หรือประดิษฐกรรมของมนุษย์

Read more...

สื่อสิ่งพิมพ์

เปรียบเสมือนสื่อกลางหรือกระจกสะท้อนให้เห็นลักษณะต่าง ๆ ของสังคมบ้านเมืองหรือของประเทศนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคมประเพณีและวัฒนธรรม

Read more...

เวลาที่ทุ่มให้กับงาน

It’s not the hours you put in your work that counts,

It’s the work you put in the hours.

(Sam Ewing)

Read more...